Mặc định hàm phân trang mặc định của WordPress không hỗ trợ Bootstrap, các bạn có thể dùng function bên dưới để tạo phân trang dễ dàng hơn cho dự án
sử dụng Bootstrap 3.
Copy function bên dưới vào file functions.php

[php]
if (!function_exists(‘bootstrap_custom_pagination’)) {
/**
* Custom pagination for Bootstrap CSS
* @author Sang Nguyen
*/
function bootstrap_custom_pagination()
{
global $wp_query;
$big = 999999999;
$pages = paginate_links([
‘base’ => str_replace($big, ‘%#%’, get_pagenum_link($big)),
‘format’ => ‘?page=%#%’,
‘current’ => max(1, get_query_var(‘paged’)),
‘total’ => $wp_query->max_num_pages,
‘type’ => ‘array’,
‘prev_next’ => true,
‘prev_text’ => ‘← Previous’,
‘next_text’ => ‘Next →’,
]);

if (is_array($pages)) {
$current_page = (get_query_var(‘paged’) == 0) ? 1 : get_query_var(‘paged’);
echo ‘<ul class="pagination">’;
foreach ($pages as $i => $page) {
if ($current_page == 1 && $i == 0) {
echo "<li class=’active’>$page</li>";
} else {
if ($current_page != 1 && $current_page == $i) {
echo "<li class=’active’>$page</li>";
} else {
echo "<li>$page</li>";
}
}
}
echo ‘</ul>’;
}
}
}
[/php]

Đây chỉ là mới phân trang mặc định của Bootstrap và nó hoạt động ổn với giao diện dùng pagination mặc định.

Bạn có thể thêm các tham số như $class, $id  … vào function để tăng mức độ tuỳ chỉnh của hàm này 😀

Mình là 1 developer mới vào nghề, chưa có nhiều kinh nghiệm với lập trình web nhưng luôn muốn chia sẻ những hiểu biết của mình với các lập trình viên khác. Khá là gà và lười viết blog, chỉ ham code và chuyên Laravel.